Contact
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Toiletaanpassing.nl


  1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Toiletaanpassing en op alle met Toiletaanpassing aangegane overeenkomsten.
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.4 Indien de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Toiletaanpassing is ingestemd.
  1.5 Onder 'Koper' wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Toiletaanpassing in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  1.6 Toiletaanpassing behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
  1.7 Door het gebruik van de internetsite van Toiletaanpassing en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
  1.8 Toiletaanpassing is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Aanbiedingen en/of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Toiletaanpassing is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
  2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan Toiletaanpassing via een elektronische weg is verzonden en door Toiletaanpassing is ontvangen.
  2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat en orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
  2.5 Koper en Toiletaanpassing komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Toiletaanpassing zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
  2.6 Informatie, afbeeldingen en mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan. Toiletaanpassing garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  3. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hiervan omtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Toiletaanpassing in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze Vooraarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Toiletaanpassing worden gecorrigeerd.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

  4. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  - iDEAL
  - Creditcard
  - Bankoverschrijving
  - Bancontact
  Toiletaanpassing kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite
  4.2 In het geval door Toiletaanpassing een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toiletaanpassing als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Toiletaanpassing bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

  5. Levering en leveringstijd
  5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Toiletaanpassing ernaar om na betaling van de bestelling binnen 2 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Toiletaanpassing kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het producten betreft, over op de Koper.

  6. Retourneren en herroepingsrecht
  6.1 De Koper is verplicht om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
  De producten kunnen worden geretourneerd aan: Toiletaanpassing.nl, de Wierse 26, 8256JB Biddinghuizen.
  6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Toiletaanpassing zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door consument-Koper betaalde. 

  7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Toiletaanpassing is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

  8. Garantie en aansprakelijkheid
  8.1 Voor door Toiletaanpassing geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.
  8.2 Toiletaanpassing is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Toiletaanpasing. Toiletaanpassing is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  8.3 Indien Toiletaanpassing, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
  8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Toiletaanpassing aan de samenstelling van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Toiletaanpassing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  8.6 De Koper is gehouden Toiletaanpassing te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Toiletaanpassing mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8.7 Het is mogelijk dat Toiletaanpassing op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Toiletaanpassing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

  9. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Toiletaanpassing niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  10. Persoonsgegevens
  10.1 Toiletaanpassing zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
  10.2 Toiletaanpassing neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  11.2 De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »